HMT Polska Sp. z.o.o
Producent uniwersalnych blatów z naturalnego twardego drewna,
doskonałego na: stoły, blaty kuchenne, schody, parapety, elementy meblowe.

Instrukcja montażu i konserwacji
blatów drewnianych
(dołączona do blatu)

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP

    Drewno jest produktem naturalnym, podlegającym wpływowi temperatury i wilgotności. Może wchaniać lub oddawać wilgoć przed i po zamontowaniu. Na przykład zwykle drewno rozszerza się, kiedy jest ciepło i poziom wilgotności jest wysoki, a kurczy się w okresach chłodu, kiedy poziom wilgoci spada. Z tego powodu możliwe jest wystąpienie odksztaceń wyrobów drewnianych. niniejsząa broszura zawiera wszystkie informacje wymagane przy montażu i konserwacji blatów drewnianych, w celu zachowania ich dobrego stanu.

Bardzo prosimy, aby przeczytali Państwo niniejsząą broszurę, gdyż pewne punkty i procedury w niej opisane wymagane są przy poszczególnych etapach montażu. Nie należy wyrzucać żadnego opakowania do momentu sprawdzenia wszystkich części z kompletu.
Zalecamy również, aby zachowali Państwo niniejszą instrukcję dla przyszłych zastosowań.

II. PRZECHOWYWANIE I PRZYGOTOWANIE

    Montaż należy wykonać możliwie jak najszybciej po dostawie. Jednak jeżeli wystpi konieczność przechowania wyrobu przez jakiś czas, blaty muszą zostać położone i podparte na całej powierzchni w oryginalnym opakowaniu. należy upewnić się, czy są one przechowyWAŻNE w suchym pomieszczeniu zamknitym.

WAŻNE:
Należy upewnić się, czy blaty nie są przechowyWAŻNE w pozycji pionowej lub w pobliżu bezpośredniego źróda ciepa, np. grzejnika centralnego ogrzewania. (rys. 1).Nie należy rozpakowywać blatów, zanim temperatura i wilgotność w pomieszczeniu będzie najbardziej korzystna (tzn. 18-22C, 40-60% wilgotności), wszystkie szafki zostaną zmontoWAŻNE a odpady usunięte.

Należy unikać przechowywania wyrobu w pomieszczeniach, w ktróych panują zbyt wysokie temperatury. Zalecamy wczeniejsze zakończenie wszystkich prac na mokro i przeznaczyć wystarczający okres czasu na naturalne osuszenie pomieszczenia. Jeżeli pomieszczenie zostało świeżo otynkoWAŻNE, tynk powinien schnąć co najmniej przez okres 6 tygodni.

III. INSTALACJA BLATU

WAŻNE INFORMACJE
1. Przed zamontowaniem koniecznie należy natuścić spodnią część blatów oraz wszystkie krawędzie co najmniej dwa razy za pomocą oleju Rustic Oil (rys. 2). Nadmiar oleju usunąć po 30 minutach za pomocą czystej, nie pylącej szmatki.
Pozostawić do wyschnięcia na około 6-8 godzin.


UWAGA:
Krawędzie cięcia blatu mogą wymagać ponownego bejcowania (zob. informacje dotyczące bejcowania i malowania na str. 5). Może być również konieczne zastosowanie intensywnego, dwukrotnego nasmarowania olejem.

2. Przy ustalaniu położenia blatu należy pozostawić 3-4 mm szczelinę pomiędzy blatem a ścianą (rys. 3). Umoliwi to rozszerzanie się i kurczenie blatu wraz z ewentualną zmianą wilgotności w kuchni.

3. Kiedy blat zostanie zamontowany w pobliżu stałego źródła ciepła, np. kuchenka, należy pozostawić szczelinę 40 mm. W poprzek zewntrznej krawędzi należy zamontować listwę oporową z pełnego drewna, aby zatrzymać ewentualną rozlaną wodę (rys. 4).4. Jeżeli pod blatem zamontowana zostanie zmywarka do naczyń, pralka lub kuchenka mikrofalowa, należy zastosować papier izolacyjny, aby zabezpieczyć spód blatu przed wpływem ciepła lub wilgoci (papier dostarczany jest w komplecie zestawu montażowego). Tą samą procedurę należy zastosować w wypadku montażu blatu na gołym murze ceglanym.

5a. Przy mocowaniu blatu do szafek należy stosować tylko szczelinowe wsporniki kątowe mocujące (dostarczane jako część zestawu montażowego). Do zamocowania wsporników stosować ruby z łbem półkulistym (rys. 5).5b. Jeżeli szkielet konstrukcji ma solidny wierzch lub jeżeli blat można zamocować tylko poprzez belkę poprzeczna, ważne jest aby wywiercić większy otwór (8-10 mm) przez wierzch szkieletu konstrukcji i zamocować blat za pomocą podkładki o większej średnicy oraz śruby. Umożliwi to przesuwanie się powierzchni roboczej nad podkładką w przypadku rozszerzania lub kurczenia się blatu.

UWAGA:
Nie należy mocować śrubami szkieletu konstrukcji bezpośrednio do blatu. Nie stosować dodatkowych bloków do zamocowania. Nie stosować żadnych innych elementów mocujących blat, poza elemen- tami dostarczonymi w zestawie.

6. Ważne jest, aby szczelinowe wsporniki kątowe były stosowane w poprzek szerokości, szczególnie na końcu długości blatu.

UWAGA:
Zastąpią one te, które zwykle są dostarczane razem z szafkami. Należy również upewnić się, że cała powierzchnia jest podpierana przez wsporniki szczelinowe.

7. Przy łączeniu dwóch blatów razem, należy zastosować trzy standardowe śruby na każdym połączeniu krawędzi wraz z elementami ustalającymi (rys. 7).8. Połączenia pomiędzy gniazdami elementów mocujących a sąsiednimi blatami należy wykonać za pomocą specjalnych śrub. Uszczelnić krawędzie po obydwóch stronach połączenia za pomocą uszczelniacza. Uszczelnić połączenie za pomocą uszczelniacza silikonowego przy ostatecznym dokręcaniu części.

9. Jako zasadę należy przyjąć, aby nie stosować połączeń obcinanych pod kątem. Należy stosować tylko połączenia na styk. Jednak kiedy krawędź blatu posiada zaokrąglenie, trzeba zastosować połączenie ścięte; należy upewnić się, że promień tzw. "połączenia na kij hokejowy" nie ma więcej niż 10 mm (rys. 9).


10. Zalecamy, aby blaty montować z listwą. Listwa musi być zamontowana do ściany, a nie do blatu. Listwa taka maskować będzie wszelkie możliwe kurczenie się blatu, jeżeli takie zjawisko wystąpi. (rys. 10).


UWAGA:
Nie wszystkie blaty wymagają zastosowania listwy, jeżeli szczelina rozszerzania zostanie zasłonięta przez kafelki lub wypełnienie silikonowe.

11. Cięcie blatów
Przy cięciu blatów należy stosować odpowiednie wzorniki dostarczone w zestawie, jako wskazówki dla cięcia.

WAŻNE:
Przed wykonaniem jakiegokolwiek cięcia należy upewnić się, czy blat został prawidłowo oznaczony.

UWAGA:
Dla uzyskania odpowiedniej dokładności i jakości oraz zapewnienia wymaganego bezpiecze- ństwa, wycięcia pod zlewy należy wykonać na stole warsztatowym, stosując właściwy do obróbki płyt oraz pionową frezarkę lub wyrzynarkę do drewna z ręcznym posuwem.

Zob. informacje dotyczące bejcowania i lakierowania na str. 5. Po wykonaniu wszystkich wycięć, np. pod zlew, występy itp. należy upewnić się, czy wszystkie krawędzie zostały pokryte wystarczająco i natychmiast za pomocą oleju zgodnie z instrukcją 1 niniejszej broszury (rys. 11).


12. Rowki odprowadzajce wodę
Odradzamy wyrzynanie rowków ściekowych w zakupionych blatach. W sytuacjach, kiedy takie rowki są rzeczywiście niezbędne należy skorzystać z usług wykwalifikowanego montera.


UWAGA:
Jest rzeczą niezmiernie istotną, aby rowki były ustawione pod właściwym kątem w stosunku do zlewu, aby umożliwić prawidłowe odprowadzenie wody.

13. Rowek odprowadzajcy skropliny
Kiedy montować będziemy zlew wymagający odprowadzanie skroplin, zalecamy, aby rowek zatrzymujący skropliny został wykonany od spodniej strony.

14. Uszczelnienie
Po zamocowaniu blatu do zlewu, należy uszczelnić obszary za pomocą odpowiedniego pleśnioodpornego silikonu, zwracając szczególną uwagę na spodnią stronę przy montażu zlewozmywaka.

15. Bejcowanie / lakierowanie
Jeżeli wymagane jest cięcie w celu dopasowania kształtu blatu, może być konieczne ponowne bejcowanie krawędzi.
W takim przypadku należy zastosować jedną warstwę bejcy, pozwalając na 4-6 godzin schnięcia, a następnie warstwę lakieru ponownie pozwalając na 6-8 godzin schnięcia.

IV. WYKOŃCZNIE TWOJEGO BLATU

1. Przygotowanie powierzchni blatów
Upewnić się, czy powierzchnia drewna jest sucha i czysta.

2. Standardowa instrukcja wykańczania (nie dotyczy blatów bejcowanych na wiśniowo)
Powierzchnia czołowa blatu wymaga nałożenia 4-5 powłok oleju, aby stworzyć ochronę przed wpływem wody. Pomiędzy kolejnymi powłokami pozwolić na 6-8 godzinne schnięcie.

UWAGA:
Czasy schnięcia mogą się zmieniać w zależności od temperatury pomieszczenia.

zamontowaniu i przed nakładaniem oleju na powierzchnie, blat należy przetrzeć drobnym papierem ściernym, usunąć wszelkie zanieczyszczenia a następnie pokryć powierzchnię olejem. Rozprowadzić olej na całej powierzchni, pozwolić na wsiąkanie oleju przez 30 minut, utrzymując olej na powierzchni. Jeżeli w niektórych miejscach olej wyschnie, nałożyć go więcej. Po 30 minutach zetrzeć nadmiar oleju tak, aby powierzchnia była prawie sucha po dotknięciu. Powierzchnię można pozostawić nawet na noc przed ponownym pokryciem.

Instrukcja wykańczania (tylko dla blatów bejcowanych na wiśniowo)
Wstępna obróbka blatu już została wykonana (zob. bejcowanie/lakierowanie powyżej). W celu uzyskania ostatecznego wykończenia, proszę postępować zgodnie z poniżej opisaną procedurą.
1. Nałożyć olej Rustic na obydwie powierzchnie, ścierając wszelką nadmierną ilość oleju, aby uzyskać równomierną powierzchnię.
Upewnić się, czy zwrócono uwagę na uszczelnienie wszystkich krawędzi (z uwzględnieniem wycięć pod zlew / itp.), szczególnie krawędzi dookoła zlewu, przy stosowaniu zlewu wymagającego tego typu mocowania. Pomiędzy kolejnymi powłokami pozwolić na 6-8 godzinne schnięcie w temperaturze pokojowej. Spód blatu wymagać będzie 2 powłok, aby uzyskać wymagane wykończenie, a górna powierzchnia blatu 4, 5 powłok. Blat będzie gotowy do stosowania po 24 godzinach po nałożeniu ostatniej powłoki.

Należy pamiętać, że drewno to "żywy" materiał i poprawny sposób nakładania oleju jest istotny dla uzyskania odpowiedniej trwałości.

W ciągu pierwszych kilku dni należy zwrócić uwagę, aby nie zabrudzić blatu, zanim nie zostanie zbudowane wystarczające zabezpieczenie olejowe. W szczególności nie należy dopuszczać do pozostawania zacieków wody na powierzchni i natychmiast wycierać wszelka rozlaną na blacie wodę.

Po pewnym czasie może być konieczne nadanie połysku na powierzchniach za pomocą powłoki olejowej. Można to wykonać kiedy odniesiemy wrażenie, że blat wygląda nieco zmatowiony, lub jako środek zapobiegawczy co 3-6 miesięcy. Taka procedura zapewnia utrzymywanie powierzchni blatu w doskonałym stanie.

V. MATERIAŁY MOCUJĄCE STOSOWANE PODCZAS MONTAŻU

Stalowe wsporniki szczelinowe oraz odpowiednie śruby do montażu blatu.
Uszczelniacz silikonowy dla uszczelniania połączeń, do zlewów, do ścian oraz do sąsiednich mebli.
Specjalne śruby oraz nakrętki mocujące do wyrównania oraz zaciskania połączeń pomiędzy częściami powierzchni blatów.

Papier izolacyjny zabezpieczający przed wilgocią
Ochronny papier izolacyjny jest wymagany dla zabezpieczenia spodniej strony blatu przed parą i wilgocią przy zastosowaniu blatu nad zmywarką do naczyń, pralką itd.


(*) Olej do blatów oraz materiały instalacyjne możesz kupić w naszej firmie razem z blatem, oraz możesz uzyskać dodatkową pomoc techniczną.

Kliknij aby zobaczyć przykładowy szablon blatu z ukształtowanymi narożnikami
© 2004 - 2024 P.W. MEDUZA Sp. z.o.o